تحصیلات


شغل‌های قبلی

  • هیأتِ تحریریه‌ی نشر ریاضی (مجله‌ی ریاضیِ مرکز نشر دانشگاهی) ۱۳۸۱-۱۳۷۳

  • هیأتِ علمیِ پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ۱۳۹۱-۱۳۸۷ [قطعِ همکاری]


دانشجویان دکتری